GDPR

Ochrana Vašich osobních údajů – GDPR

Poskytovatel v okamžiku sjednání smluvního vztahu získává ke zpracování osobní údaje účastníka tj.: jméno a příjmení, email a telefonní číslo, případně věk a jména dětí (rodiče je píší dobrovolně) – níže je uvádím jako “osobní údaje”. Ochrana těchto osobních údajů podléhá nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679. Poskytovatel se stává správcem uvedených osobních údajů.

Správce osobních údajů je tedy OSVČ: Kateřina Bonušová, Trávníčkova 1766/9 , tel.: +420 608100184, email: [email protected], www: www.photokate.com.

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě tohoto smluvního vztahu a na základě zákona č. 127/2005 Sb. za účelem poskytování služeb dle smlouvy, zejména pak kvůli zákonem daných povinnosti pro tento typ smluvního vztahu a za účelem realizace vzájemné komunikace mezi Poskytovatelem a Účastníkem nutné pro plnění smlouvy. Poskytnutí těchto osobních údajů je zákonným požadavkem. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné smluvní vztah realizovat.

Tyto osobní údaje budou u správce uloženy po dobu trvání smluvního vztahu 5 let počínajících koncem účetního období, ve kterém smluvní vztah skončil. Toto je nutné zejména kvůli požadavkům zákona o účetnictví č. 563/1991. Tyto osobní údaje budou dále uloženy v rámci daňových dokladů dalších 10 let počínajících koncem účetního období, ve kterém smluvní vztah skončil. Toto je nutné zejména kvůli požadavkům zákona o DPH č. 235/2004.

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu poskytovatele souvisejícím s účelem poskytování služeb dle smlouvy, zejména pak kvůli možnosti přiměřené vzájemné komunikace mezi poskytovatelem a účastníkem potřebné pro plnění smlouvy. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné smluvní vztah realizovat.

Osobní údaje klienta budou u Správce zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a další 2 roky. Účastník má právo během těchto dvou let po ukončení smlouvy požádat o jejich výmaz. Správce pak výmaz uskuteční, pokud tomu nebrání překážka v podobě nevypořádaných pohledávek správce, nebo otevřená možnost podání reklamací, nebo jiný prokazatelný zájem správce.

Účastník má v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, i právo na přenositelnost údajů. Tyto žádosti lze směrovat na službu hotline dle bodu 6 smlouvy. Účastník má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dodavatelé jsou vázáni stejnými předpisy a mlčenlivostí

Příjemci osobních údajů 

Správce může osobní údaje klientů v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu předávat následujícím kategoriím příjemců (popř. zpracovatelů):

– dodavatelské společnosti v oblasti účetnictví

– poskytovatelé platebních bran

– poskytovatelé IT služeb 

– poskytovatelé tiskových služeb

Osobní údaje klientů nebudou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii ani žádné z firem, která rozesílá nevyžádanou poštu.